Gdzie zjeść w Warszawie. Bliski Wschód na talerzu + niespodziaka

Gdzie zjeść w Warszawie. Bliski Wschód na talerzu + niespodziaka

luty 20, 2020 | Opublikowano przez 9 komentarzy

 

Środa wymęczyła mnie do granic możliwości, w końcu odwiedziłam Tragi Kids Time Kielce 2020, i mam wrażenie że zrobiłam z milion kroków, a tym czasem było ich tylko skromne 10 tysięcy. Dlatego też dziś ostatnią rzeczą na jaką miałam ochotę, było gotowanie. Pozwoliłam się zatem wyręczyć i wybraliśmy się na obiad do restauracji bałkańskie Ruza Roza <tu klik>.

Powiem Wam, że zjedliśmy naprawdę pyszny obiad, obsługa była przemiła, a i dla dzieci znalazł się kącik do zabawy. Jeśli nie odwiedziliście jeszcze tej restauracji na mapie Warszawy to zdecydowanie polecam to zmienić. A teraz to będzie nawet dużo łatwiejsze, bo mam dla Was 3 – dwuosobowe vouchery z butelką wina, do rozdania. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie „do jakiej słynnej światowej potrawy porównasz i czym jest bałkański placek”? Także czekam na Wasze odpowiedzi, a wyniki ogłoszę w tym poście 5.03.2020r.

 

Regulamin akcji: BAŁKAŃSKIE  URODZINY

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji „BAŁKAŃSKIE  URODZINY” (zwaną dalej „Akcją”) jest restauracja Ruza Roza (zwana dalej „Organizatorem”).

 2. Fundatorem nagród jest restauracja: Ruza Roza

 3. Akcja jest prowadzona na stronie  osoby publikującej konkurs oraz udostępniana na profilu FB serwisu, social mediach Ruza Roza

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie odpowiedzi opisującej, „do jakiej słynnej światowej potrawy porównasz i czym jest bałkański placek” oraz przesłanie zgłoszenia z danymi teleadresowymi imię, nazwisko, adres email, nr tel. na adres mailowy lub w wiadomości prywatnej do osoby publikującej konkurs

 3. Akcja trwa od dnia 20.02.2020 do dnia 04.03.2020.

 1. NAGRODA

1. Nagrodami w Akcji są: 3 x kolacja dla dwojga z winem wg określonego zestawu menu przez restaurację Ruza Roza
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Każdy Uczestnik Akcji przesyła drogą mailową czy w wiadomości prywatnej lub komentarzu opis lub opis i zdjęcie : „do jakiej słynnej światowej potrawy porównasz i czym jest bałkański placek”

 2. Przesyłając odpowiedź, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz wizerunków uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 3. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których zgłoszenia będą najciekawsze i najbardziej spodobają się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora.

 4. Lista Zwycięzców Akcji zostanie podana na profilu Instagram Ruza Roza oraz osoby publikującej w terminie do 10 dni od daty zakończenia akcji.

 5. Organizator jak i fundator tj Ruza Roza ma prawo podać dane Zwycięzców tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.

 6. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora mailem, przesyłką pocztową, mailową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.

 7. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail lub prywatną wiadomością w social mediach: adres e-mail doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.

 8. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.

 9. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty wyłonienia laureatów.

 10. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

 1. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.

 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Akcja BAŁKAŃSKIE  URODZINY”

 4. Reklamacje rozpatrywane będą listownie lub mailowo w terminie 30 dni.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 2. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jej trwania.

 

 

Tagi: , , , , ,

Kategoria: ,

Autor: Świat Karinki

9 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *